prsesact sesact

11 March 2024

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 7/2566

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 7/2566เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566ณ ห้องประชุม หาดลานทรายรีสอร์ท จังหวัดตราด

prsesact sesact

28 December 2023

prsesact sesact

24 November 2023

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดครั้งที่ 5/2566

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 5/2566 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาคม จังหวัดจันทบุรี

prsesact sesact

26 September 2023

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.จันทบุรี ตราด ครั้งที่ 4/2566

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

prsesact sesact

4 August 2023

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2566

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 3/2566

prsesact sesact

15 June 2023

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ครั้งที่ 2/2566

prsesact sesact

18 April 2023

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 1/2566

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 1/2566

prsesact sesact

2 March 2023
1 2