รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2566

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 3/2566 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จังหวัดตราด

รายงานการประชุม

เอกสารประกอบ