รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ครั้งที่ 5/2566 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาคม จังหวัดจันทบุรี