ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 5/2566

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 5/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร ประธานอนุกรรมการ และนายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ณ ห้องประชุมปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด