25-26 กรกฎาคม 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฏหมาย แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร 3 หน่วยงาน ดังนี้

1. ป.ป.ช. จังหวัดนครนายก นายปราช การุณวงษ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และนางสาวมลวิภา พุมนาค เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2. คลังจังหวัดนครนายก นางสาวดรรชนี หลายรุ่งเรือง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ บรรยายเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

3. มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ นายทรัพยสิทธิ์ เกิดในมงคล บรรยายเกี่ยวกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ ดร. ศลทร คงหวาน กฎหมายการค้ำประกัน

โดยมีข้าราชการนอกประจำการ ร่วมกันถอดบทเรียนการบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่21

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1uFBkY_l2OOqEX-cV-iua1KRn-xOXTscH?usp=sharing