นโยบายและจุดเน้นของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) พ.ศ. 2567

นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

admin-sesact

14 November 2023

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

admin-sesact

7 February 2023

หนังสือราชการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

admin-sesact

11 July 2022
1 2