ประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาปลอดยาเสพติด สพม.จบตร

ตามที่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ได้ ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงของสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดหรือในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบหมายให้สถานศึกษาต้องประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ถึงประโยชน์และโทษของกัญชา กัญชง ให้เป็นที่กว้างขวางทั้งนักเรียน ครู บุคลากร และประชาชนทั่วไป เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของนักเรียนและนักศึกษาตาม ความเห็นของแพทย์เป็นสำคัญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาปลอดยาเสพติด ปลอดกัญชา/กัญชง และใบกระท่อม โดยให้สถานศึกษาดาวน์โหลดเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนและผู้ปกครอง

โดยสถานศึกษาสามารถดาวน์โหลด ภาพขนาดจริง 100 ซม. x 100 ซม. และสามารถแก้ไขภาพประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง Application Canva รายละเอียด ใน Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/13HgD51oo1n0AKz_V7TNroACv1zq1phf3?usp=sharing

ดาวน์โหลด ภาพขนาดจริง 100 ซม. x 100 ซม. และสามารถแก้ไขภาพประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง Application Canva รายละเอียด ใน Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/13HgD51oo1n0AKz_V7TNroACv1zq1phf3?usp=sharing