➤ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถานศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็น“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา”ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564

Posted in ออกเกียรติบัตร.