รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 2.สรุปผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพ ปี 2564 3.รายงานการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร ปี 2564 4.รายงานผลการบริหารอัตรากำลัง ปี 2564 5.รายงานผลการพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 6.รายงานผลการพัฒนาครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ 2565 7. รายงานผลการสรรหา ปี 2564 8. รายงานอบรมพนักงานราชการ 12 มี ค 65 9. รายงานอบรม ว PA ครู ผอ.รร. ศน.

admin-sesact

26 July 2021

นโยบายการบริหารงานบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

*หมายเหตุ ไฮไลท์สีเหลือง คือ การแสดงข้อมูลตาม ข้อ O25  ของ ITA เป็นการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย 1.การวางแผนกำลังคน 2.การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 3.การพัฒนาบุคลากร 4.การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 5.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 6.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 7.การประเมินผล การปฏิบัติงาน 8.การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร ในหน่วยงาน *สามารถคลิ้กดูได้ที่ สัญลักษณ์เปิดหน้าต่างใหม่ที่ทางด้านบนขวา  

admin-sesact

26 July 2021

admin-sesact

13 August 2020

แบบฟอร์ม-กลุ่มบริหารงานบุคคล

> แบบขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)>> แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูกรณีย้ายปกติ/ย้ายกรณีพิเศษ>> แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ>> แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ >>ใบมอบฉันทะ

admin-sesact

14 July 2020

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับชาติ โรงเรียนในสังกัด สพม.17

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับชาติ โรงเรียนในสังกัด สพม.17  

admin-sesact

14 July 2020