รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. พรบ.ข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2547

2. คำสั่ง คสช.ที่ 19-2560 ลว. 3 เม.ย. 60

3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2ว 10 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4 ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5 ว29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5 ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560

8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7 ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561

9. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006 ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548

10. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006 ว34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547

ว14-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน

ว15-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน

ว22-2563หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอนแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี

ว33-2560 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งศึกษานิเทศก์
1. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ

2. การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

3. กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิตัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษา

4.หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
4.1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7 ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

4.2 พรบ.ข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2547

4.3 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

4.4 คำสั่ง คสช.ที่ 19-2560 ลว. 3 เม.ย. 60

4.5 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7 ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562
 1. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549
 2. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551
 3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
 4. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555
 5. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550
 6. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
 7. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16-2560
 8. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19-2560
 9. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
 10. พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 11. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
 12. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
 13. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
 14. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
 15. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
 16. หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการครูฯเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
 

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

1.1 การเกลี่ยและเปลี่ยนชื่อตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
1.2 เกลี่ยอัตรากำลัง ต.ค. 63

1.3 เกลี่ยอัตรากำลัง ธ.ค. 63

1.4 เกลี่ยอัตรากำลัง มี.ค. 64

1.5 การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2564
2.1 ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน
2.2 สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ

2.3 การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
3.1 เข้ารับอบรมออนไลน์ 3.2 จัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan 3.3 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.4 เชิญชวนพัฒนาข้าราชการครูฯ ด้วยระบบ Platform Online 3.5 ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ 3.6 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.7 ปรับแผนโครงการอบรมพัฒนาครู 3.8 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 3.9 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3.10 รายงานผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ปี พ.ศ.2563 3.11 อบรมครูด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อนการสอนภาษาอังกฤษ 3.12 อบรม หลักสูตร Good Food For All 3.13 E-Learning ของ TDGA 3.14 OBEC AWARDS
ว17 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยะฐานะชำนนาญการ จ.จันทบุรี ว17 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยะฐานะชำนนาญการ จ.ตราด ว17 ให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษฯ จ.จันทบุรี ว.21 ให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ จ.ตราด ว.21 ให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ พิเศษ จ.จันทบุรี
5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ

5.2 การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

5.3 สมัครเข้าศึกษาต่อภายในประเทศภาคนอกเวลาราชการ

5.4 ทุน FLTA

5.5 ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
6.1 เตรียมความและพัฒนาอย่างเข้ม 6.2 รับย้าย-รับโอน.pdf
7.1 เลื่อนเงินเดือน 7.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน รองผอ.สพท. 7.3 รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มกฏหมายและคดี 7.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 7.6 รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 7.7 รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 7.8 รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 7.9 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน 7.10 รายงายผลการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 7.11 รายงายผลการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7.12 รายงายผลการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

2. คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

3. คัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ ครูดีในดวงใจ

4. คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์

5. คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

6. ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานอื่น ปี 2564

7. รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารงานบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นโยบายการบริหารงานบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นโยบายการบริหารงานบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

*หมายเหตุ ไฮไลท์สีเหลือง คือ การแสดงข้อมูลตาม ข้อ O25  ของ ITA เป็นการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย

1.การวางแผนกำลังคน
2.การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
3.การพัฒนาบุคลากร
4.การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
5.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
7.การประเมินผล การปฏิบัติงาน
8.การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร ในหน่วยงาน

*สามารถคลิ้กดูได้ที่ สัญลักษณ์เปิดหน้าต่างใหม่ที่ทางด้านบนขวา

 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

แบบฟอร์ม-กลุ่มบริหารงานบุคคล

> แบบขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)
>> แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูกรณีย้ายปกติ/ย้ายกรณีพิเศษ
>> แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
>> แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ

>>ใบมอบฉันทะ

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับชาติ โรงเรียนในสังกัด สพม.17

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับชาติ โรงเรียนในสังกัด สพม.17