รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นโยบายการบริหารงานบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564

2.สรุปผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพ ปี 2564

3.รายงานการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร ปี 2564

4.รายงานผลการบริหารอัตรากำลัง ปี 2564

5.รายงานผลการพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

6.รายงานผลการพัฒนาครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ 2565

7. รายงานผลการสรรหา ปี 2564

8. รายงานอบรมพนักงานราชการ 12 มี ค 65

9. รายงานอบรม ว PA ครู ผอ.รร. ศน.