ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทุรี ตราด

ข้อมูล บุคลากรและนักเรียน ณ วันที่10 มิถุนายน 2565
ข้อมูลจาก https://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=220001

ลำดับ

รหัสกระทรวง10 หลัก

รหัส Smis

โรงเรียน

ผู้บริหาร

เครือข่าย

เครือข่าย

ครู/บุคลากร(คน)

นักเรียน(คน)

ห้องเรียน

1

1022060229

22012001

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ว่าที่ร้อยตรี สมชาย  ริมคีรี

สหวิทยาเขตทับทิม

186

2,888

30

2

1022060231

22012002

โรงเรียนบางกะจะ

นายณัฐภัสสร์  โภคพิพัฒน์

สหวิทยาเขตทับทิม

16

124

3

3

1022060230

22012003

โรงเรียนศรียานุสรณ์

นายสมพงษ์  เปรมปิยศรี

สหวิทยาเขตมรกต

154

2,795

30

4

1022060232

22012004

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

ว่าที่พันตรี กรุณา  สืบอุดม

สหวิทยาเขตบุษราคัม  

89

1,781

24

5

1022060236

22012005

โรงเรียนท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

นางสาวกรกนก  ดาศรี

สหวิทยาเขตไพลิน

95

1,402

18

6

1022060238

22012006

โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม

-

สหวิทยาเขตไพลิน

14

194

3

7

1022060237

22012007

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์

นายพงศกร  ครองศิริ

สหวิทยาเขตไพลิน

12

147

3

8

1022060239

22012008

โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม

-

สหวิทยาเขตไพลิน

12

80

3

9

1022060248

22012009

โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

นางสาวอัจฉรา  สาหุทัศ

สหวิทยาเขตไพลิน

53

976

16

10

1022060249

22012010

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม

นางสาวสายพิณ   พิมล

สหวิทยาเขตทับทิม

47

900

15

11

1022060250

22012011

โรงเรียนมัธยมท่าแคลง

-

สหวิทยาเขตทับทิม

16

85

3

12

1022060235

22022001

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร

นายพงศ์พันธ์ เจริญผล

สหวิทยาเขตบุษราคัม  

15

202

3

13

1022060234

22022002

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร

-

สหวิทยาเขตบุษราคัม  

14

93

3

14

1022060233

22022003

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

นายปริยวิศว์   วงษ์จันทร์

สหวิทยาเขตบุษราคัม  

49

831

12

15

1022060242

22022004

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม

-

สหวิทยาเขตสตาร์บุษ

16

182

3

16

1022060240

22022005

โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม

นายสุพร พงศ์วิฑูรย์

สหวิทยาเขตสตาร์บุษ

40

763

13

17

1022060241

22022006

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร

นายชานนท์   ปานเดชา

สหวิทยาเขตสตาร์บุษ

36

655

12

18

1022060243

22022007

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ

นางสาวณัฏฐิญา  สุขเสงี่ยม

สหวิทยาเขตมรกต

29

512

9

19

1022060245

22022008

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม

นางสาวมะลิ  บุญคู่

สหวิทยาเขตบุษราคัม  

61

864

15

20

1022060246

22022009

โรงเรียนสอยดาววิทยา

นางนฤมล  กงกุล

สหวิทยาเขตสตาร์บุษ

84

1,504

23

21

1022060247

22022010

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา

นายเทพพร อินทร์อ่อน

สหวิทยาเขตสตาร์บุษ

35

565

12

22

1022060251

22022011

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา

นายสุรเกียรติ  งามเลิศ

สหวิทยาเขตมรกต

42

750

12

23

1022060252

22022012

โรงเรียนคลองพลูวิทยา

-

สหวิทยาเขตมรกต

18

250

5

24

1023150018

23010002

โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

นางสาวธิดา  เมฆวะทัต

สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์

26

452

12

25

1023150119

23010116

โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม

นายประสิทธิ์  ดีสมสกุลกาญจน์

สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ

24

381

12

26

1023150122

23012001

โรงเรียนตราษตระการคุณ

นายสำเนา  บุญมาก

สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ

106

2,017

27

27

1023150123

23012002

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

นางสุภาวดี  อายุเจริญ

สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์

134

1,917

27

28

1023150124

23012003

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

นางสุกัญญา กูลนรา

สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์

43

544

15

29

1023150126

23012005

โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม

นายพิภพ  นาทองลาย

สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์

18

184

3

30

1023150127

23012006

โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร

นายทศพิธ ลุนสะแกวงษ์

สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ

13

129

3

31

1023150128

23012007

โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม

นางสาวสิริมา  ใจเที่ยง

สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์

15

121

3

32

1023150129

23012009

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

นายคมสัน  ณ รังษี

สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ

58

1,006

21

33

1023150130

23012010

โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์

นายพรชัย คำรพ

สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่

67

1,030

18

34

1023150131

23012011

โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

นายถนอม  ทินกระโทก

สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่

14

170

3

35

1023150132

23012012

โรงเรียนประณีตวิทยาคม

-

สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่

12

87

3

36

1023150133

23012013

โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม

นายรักพงศ์ จุลเจริญ

สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่

50

840

15

37

1023150134

23012014

โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม

นายเกรียงศักดิ์  วรวัฒนะ

สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่

18

280

6

38

1023150136

23012016

โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม

นางสาวธนพร  วังเรียง

สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ

28

419

9

39

1023150137

23012017

โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม

-

สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ

13

131

3