ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)