เอกสารประกอบการประเมิน ITA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปฏิทินการดำเนินการ

คู่มือการดำเนินการ

เอกสารอธิบายตัวชี้วัดO1-O35

O1-O13
O14-O25
O26-O35

ตัวอย่างการรายงานตัวชี้วัดที่ O1-O35 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เอกสารประชุมประเมินความเสี่ยงด้านกาารรับสินบนและแผนปฏิบัติการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส(04042024)

ตัวอย่างแผนและรายการความเสี่ยง