ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.กาฬสินธุ์

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ นำโดย นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ซึ่งนำคณะเข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด