อบรมครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายให้ความรู้การเป็นครูมืออาชีพให้กับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ เพื่อให้ครูมีศักยภาพ มีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฎิบัติหน้าที่ และมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง

โดยมีการจัดอบรมแบบ Onsite ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด และอบรมแบบ Online ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566 ณ สพม. จันทบุรี ตราด

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่https://drive.google.com/drive/folders/12r8sPw3mIvbqgWzkkraXRLjpODxhlKPu