การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 10/2566

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 10/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร เป็นประธานอนุกรรมการ และนายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ผ่านระบบ Video conference โปรแกรม Zoom โดยในวันที่ 24 กันยายน 2566 เป็นการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในระบบบริหารการประชุม (E-Meeting) อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราด ณ ห้องประชุมบ้านทะเลภูรีสอร์ท จังหวัดตราด