headgservice
เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

admin-sesact

7 February 2023

หนังสือราชการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

admin-sesact

11 July 2022

admin-sesact

15 June 2021

admin-sesact

15 June 2021