วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.

นายปรีดี โสโป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตทับทิม พร้อมด้วย นายพิทยุตม์ กงกุล, นางสาวบุณยกุล หัตถกี, นางอมรรัตน์ จันกฤษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด นางสาวเบญจวรรณ จี๊ดชัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตทับทิม เข้าร่วมการประชุม ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1KTNFQsNbWmM1EpCuDsdo3FbIUZPg02t-?usp=sharing